Usługi księgowe

 1. Prowadzenie i przechowywanie Księgi (Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów w przypadku ryczałtu)
 2. Sporządzanie w imieniu klienta dowodów wewnętrznych służących dekretacji
 3. Dekretacja dokumentów księgowych (faktur, rachunków, list płac, raportów fisk.)
 4. Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych lub Wykazu Środków Trwałych
 5. Sporządzanie Planu Amortyzacji i naliczanie amortyzacji
 6. Prowadzenie Ewidencji Wyposażenia
 7. Prowadzenie Rejestrów dla celu podatku od towarów i usług VAT
 8. Sporządzanie deklaracji podatkowych dla celów VAT (miesięcznych, kwartalnych)
 9. Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy właściciela (za miesiąc lub kwartał)
 10. Wykonanie zeznania rocznego (jeżeli dotyczy wyłącznie właściciela bez odliczeń)
 11. Obsługa ZUS właściciela w zakresie objętym programem Płatnik
 12. Dostarczanie deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego za pośrednictwem Internetu
 13. Reprezentowanie podatnika i komunikacja z urzędami obejmująca zakres pełnomocnictwa do podpisywania i wysyłki dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej